AUDITAS

Įmonių finansinių ataskaitų auditą ir užtikrinimo užduotis* vykdome pagal Tarptautinius audito standartus. Teikiame audito paslaugas valstybės, savivaldybių ir privataus verslo įmonėms, tarptautinių fondų finansuojamų projektų, reguliuojamos ir licencijuojamos veiklos vykdytojams, politinių partijų ir politinių kampanijų dalyviams, kino filmų gamintojams. Įmonių veiklos (vidaus) auditas yra nukreiptas į įmonių veiklos organizavimo, efektyvumo ir ekonomiškumo įvertinimą. Remdamiesi veiklos audito rezultatais, padedame parengti veiklos tobulinimo, plėtros ir augimo programas. Konsultuojame bei teikiame metodinę paramą diegiant mūsų pasiūlytas rekomendacijas ir programas. Audito paslaugų atlikimo metu teikiame nemokamas konsultacijas buhalterinės apskaitos metodikos ir mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo klausimais. *Užtikrinimo užduotys – audito spektro paslauga, skirta konkretiems projektams įmonės veikloje.
Kas yra finansinis auditas?
Paprastai su finansiniais auditais susijusi veikla yra organizacijos finansinių ataskaitų nagrinėjimo ir įvertinimo procesas, siekiant nustatyti, ar finansinės ataskaitos tikrai atspindi per metus įvykusias operacijas ir organizacijos ekonominę būklę.
Kodėl finansinio audito reikia?
Auditas investuotojams, akcininkams ir kitiems informacijos vartotojams leidžia įsitikinti įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų patikimumu, jos veiklos tęstinumu. Auditas būtinas sprendžiant turtinius ginčus tarp įmonių arba tarp įmonių ir konkrečių asmenų, atliekant operacijas, susijusias su turto padalijimu ir naudojimu, įmonei bankrutuojant, jungiantis arba dalijantis ir kitais atvejais.
Kas yra veiklos auditas?
Veiklos auditas yra įmonių valdymo ekonomiškumo, efektyvumo, veiksmingumo sisteminė analizė bei pasiūlymų, kaip šiuos kriterijus gerinti, rengimas.
Kas yra užtikrinimo procedūros?
Reglamentuojamos ir kitos su auditu nesusijusios užduotys, kurias gali atlikti auditorius. Tai susiję su konkrečių įmonės veiklos projektų, projekto sričių ar viešų teiginių (pavyzdžiui, reklaminių teiginių) tyrimu ir patvirtinimu. Tai papildomi užtikrinimai, kad įgyvendintos priemonės buvo įvykdytos atsakingai ir laikantis susitarimų.
Kiek trunka auditas?
Auditas paprastai trunka nuo vieno iki trijų mėnesių. Jis vyksta etapais – planavimo, vykdymo ir apibendrinimo. Tačiau šį laikotarpį gali paveikti kiti veiksniai, pavyzdžiui, įmonės dydis ir jos struktūros bei sandorių sudėtingumas.
Kam yra privalomas auditas?
 • Auditas yra privalomas ribotos civilinės atsakomybės įmonėms, kurių ne mažiau kaip du vienerių metų rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius:
  • - pardavimų grynosios pajamos – 3,5 mln. eurų;
  • - balanse nurodyto turto vertė – 1,8 mln. eurų;
  • - vidutinis darbuotojų skaičius – 50 žmonių.
 • Įmonė yra akcinė bendrovė.
 • Virš 50 proc. įmonės akcijų (dalių, pajų) priklauso Valstybei arba savivaldybei.
 • Įmonė priklauso įmonių grupei ir sudaro konsoliduotąsias finansines ataskaitas.
 • Įmonė yra priskiriama prie viešo intereso įmonių.
 • Įmonės įstatuose numatytas privalomas auditas.
 • Kiti atvejai.
Kokį auditą siūlo UAB „Analitika“?
Atliekame įmonių finansinį ir veiklos auditą, vykdome užtikrinimo užduotis.